Hervormde gemeente
Provincialeweg 44, Sebaldeburen

Geschiedenis van de hervormde gemeente in kort bestek

Door de Hervorming zijn ook in Sebaldeburen de priesters verdreven. Hoe toen de eredienst vervuld werd, is niet bekend. In het jaar 1602 nam Nicolaus Petri hier de dienst waar. Er was toen een combinatie met Grijpskerk. Dit heeft waarschijnlijk geduurd tot 1606. Dan is er sprake van een gezamenlijke predikant voor Grootegast en Sebaldeburen: Thomas Joannis.

In 1616 of 1617 komt er een officiële combinatie met Oldekerk en als predikant wordt beroepen Joannes Frederici Hoorneberch. Hij blijft daar tot hij in 1622 vertrekt naar Saaxumhuizen.

In 1623 komt Caspar Bothenius, die de gemeente 40 jaar dient. Hij sterft op 2 maart 1663 te Sebaldeburen en wordt begraven op het koor.

In 1664, op de 8e maart, komt Gerhardus Niclenius de dienst vervullen. Hij doet dat totdat hij op 30 december 1677 sterft. In 1679 wordt hij opgevolgd door Henricus Schwem, die hier slechts een jaar is daar hij in 1680 sterft.

Omdat nu Oldekerk een combinatie gaat vormen met Niekerk gaat Sebaldeburen zelfstandig verder. Daarvan is de volgende lijst van predikanten te maken:

16 september 1683: Georgius Henrici Placius, geb. te Emden, vertrokken naar Holwerd in 1690 en overl. te Holwerd november 1705.

26 april 1691: Johannes Henricus Dorrië, geb, Barntrup (Lippe), geh. met A. Stegnerus. Op 20 mei 1700 (Paasmaandag) vertrok hij naar Noorddijk. Zijn zoon Antonius Johannes, die predikant werd te Nieuweschans was een geestverwant van W. Schortinghuis.

14 juli 1700: Jacobus Keuchenius, geb. te Groningen en gedoopt op 7 december 1671.Vertrokken naar Ezinge 2 oktober 1707. Overleden te Ezinge op 21 december 172O.

Vóór 28 mei 1708: Hillebrandus Janssonius, ged. te Wirdum 26 november 1676. Hij was predikant bij de Nederlandse Gemeente te Londen en gedurende een half jaar hulpprediker alhier. Op 28 mei 1708 werd hij predikant te Noordhorn. Zijn familie was afkomstig uit de Paltz.

1 april 1709: Otto Zaunslifer, vertrokken naar Opende op 13 mei 1714.

1714: Renikus Salmasius, vertrokken naar Opende 4 december 1729.

11 juni 1730: Rinsko Ripama, vertrokken in mei 1733 naar de Olijfberg ad ecclesiam sub cruce te Antwerpen (Maria Hoorebeke),

15 november 1733: Cornelius de Baar, vertrokken naar Rottum op 12 mei 1737.

18 mei 1738: Tjark Everts Atlas, geb. te Roden. Bijna 40 jaar heeft hij de gemeente van Sebaldeburen gediend. Hij stierf op bijna 80 jarige leeftijd in de oude pastorie van Sebaldeburen op 8 februari 1776.

16 juli 1780: Hermanus Arnoldus Braam, geb. 29 juli 1756 te Groningen, vertrokken naar Ezinge in 1796.

21 mei 1797: Nicolaus Westendorp, geb. 11 februari 1773 te Farmsum, schoolopziener, historicus en de eerste Groningse Folklorist, vertrokken naar Losdorp op 8 maart 1812.

1812: Klaas Omges Nieweg, geb. Appingedam op 27 juni 1790, vertrokken naar Marum in 1830.

1831: Carl Dieterich Schönfeld, geb. 11 december 1807 te Roderwolde. Na op 3 februari 1831 in Groningen gehuwd te zijn, stierf hij op 3 oktober 1832 in Roderwolde.

13 april 1843: Eisso Tjaarda Westerhoff, geb. 24 februari 1806 te Eppenhuizen. Was eerst predikant te Lutjegast. Bleef tot zijn emeritaat 1856 in Sebaldeburen.

23 april 1862: Hepke Jacobus Bergsma, geb. 12 december 1833 te ldaard, vertrokken naar Pesse 16 juni 1872.

1882: Tammo Tammerus Heringa, geb.22 april 1835 te Anjum, als predikant gekomen van Oudeschans en op 15 november 1885 vertrokken naar Marum.

17 april 1887: Lammert Balk, geb. 19 oktober 1859 te Elburg, vertrokken naar Grijpskerk op 4 augustus 1889.

3 november 1889: Jan Heeringa, geb. 1849 te Spannum als predikant gekomen van Terhorne en vertrokken naar Houtrijk in 1896.

2 mei 1897: Bastiaan Tjerk Mossel, geb. 8 april 1873 te Renkum vertrokken naar Serooskerke in 1901.

26 maart 1905: Pieter Beijer, geb. Groningen 1 maart 1879 vertrokken naar Rottevalle 1910.

29 mei 1910: G.A. Bruins,  geb. 1880, vertrokken naar Dorkwerd in 1912.

29 september 1912:  Jan Cornelis van Apeldoorn. geb. 8 februari 1884 te Enter, vertrokken naar Wouterswoude 1916.

21 mei 1916: Otto Samuël Jellema, geb. ldzegahuizen 29 augustus 1889. Vertrokken naar St. Anna Parochie in 1919.

26 oktober 1919: Johan Gerrit Hendrik Vermaat, geb. 's Gravenhage 25 maart 1880, als predikant gekomen van Hiaure c.a., en op 21 mei 1922 vertrokken naar Ommelanderwijk.

23 december 1923: A.J. Eykman, geb. te Groningen 26 januari 1877, als predikant gekomen van Hattem en in mei 1929 vertrokken naar Zoeterwoude. Was in 1921 medeoprichter van de Herv. Geref . Staatspartij met Ds. C.A. Lingbeek. Aanhanger van Kohlbrugge. Heeft veel gewerkt t.b.v. de Evangelisatie in de Ned. Herv. Kerk en wel te Grijpskerk en Grootegast-Doezum,

22 juni 1930: Bouke Rommerts Knottnerus, geb. 17 augustus 1871 Smilde als predikant gekomen van Vries. Met emeritaat gegaan 1 oktober 1939.

28 september 1941: G. de Roest, eerste predikant in de combinatie Lutjegast-Sebaldeburen, vertrokken naar Steenwijk op 25 augustus 1946.

23 november 1947: J.H. Vrielink, dr. theologie, gekomen als predikant van Raalte. Eveneens predikant van Lutjegast, vertrokken als hp naar Lettelbert 23 november 1958.

1951: A. van den Ban, gedurende het jaar 1951 vicaris te Lutjegast-Sebaldeburen.

23 augustus 1959: C. van Wijngaarden, geb. 1928. Eveneens predikant van Lutjegast. Vertrokken naar Zwaagwesteinde in 1964.

7 november 1965: A. van der Lee, gekomen als predikant van Rijperkerk. Eveneens pre-dikant van Lutjegast. Met emeritaat gegaan 26 november 1972. Op 1 april 1975 is de combinatie met Lutjegast ontbonden.

31 augustus 1975: W. Dekker, gekomen als vicaris. Parttime predikant per 11 april 1976. Vertrokken naar Loenen aan de Vecht op 18 juni 1978.

27 augustus 1978: G. de Fijter, gekomen als vicaris. Parttime predikant per 20 mei 1979, in 1982 vertrokken naar Siddeburen-Wagenborgen-Tjuchem en Steendam.

16 mei 1982: Joh. Breure, cand., tot 1 juni 1986, naar de GZB als zendingspredikant.

22 maart 1987: R. de Reuver, cand., tot 8 juni 1991, vertrokken naar Boskoop.

6 oktober 1991: R. de Koning Gans, gekomen van Giessen, tot 28 sept. 1996, vertrokken naar Urk.

25 januari 1998: A. Slingerland, tot 9 juni 2003, vertrokken naar Ferwert Fr..

6 november 2005: J. Hoekman, tot 12 december 2010, vertrokken naar Urk.

19 februari 2012: J.M. van Wijk, vicaris te Een, in combinatie met de hervormde gemeente Een Dr. (v.b.a. ‘Een’ te Norg).

Zo ziet u aan deze lange lijst van predikers de eeuwen door dat ook in Sebaldeburen de kerk niet "van gisteren" is. Dat wij nog mogen kerken hier is niet een prestatie van ons. Reeds Ds. Westendorp schreef het "ook van de gemeente is geene verwachting". Nee, het is Gods trouw waardoor er na zoveel eeuwen toch nog een gemeente is.

De hervormde gemeente van Sebaldeburen is de tijden door in dit gewest steeds een rechtzinnige gemeente geweest. In de lijst van predikers is dat ook op te merken, Aan het einde van de 18 e eeuw was Wilhelmus a Brakel - naar Ds. Westendorp ons bericht - hier het meest in achting, samen met Cats. In het verleden werd er op zondag tweemaal dienst gehouden. De middagdienst was dan veel minder bezocht dan de ochtenddienst, "En ook kan men in geenen deele zeggen, dat zij bijzonder prijs stellen op het onderwijs in den Godsdienst", schrijft Westendorp. Er moet op kerkelijk erf niet te veel veranderd worden want "in den Godsdienst kleven zij zeer aan het oude". Hoe er gepreekt moest worden wist men indertijd wel aan te geven: geen zedekundige leerredenen, geen droge leerstellige voorstellingen en ook geen weidse uitlegging, "Zij zien inzonderheid gaarne, dat de Leeraar het menschelijke hart kent". Zo stond het ervoor rond 1800.

In onze tijd zijn er veel dingen veranderd. Maar er zijn ook bepaalde zaken gelijk gebleven. En het meest wezenlijke daarvan is dat de hervormde gemeente in haar kerk zijn vandaag dat wil doen in een nauw luisteren naar de Schrift, waarbij zij zich stelt in die lijn van de traditie waarin de belijdenisgeschriften hun actualiteit voor het heden hebben behouden.