2020-03-21

Heb moed in verdrukking!

‘’In de wereld zult u verdrukking hebben, maar heb goede moed: Ik heb de wereld overwonnen.’’ (Johannes 16:33)
 
Beste lezers,
Doorgaans zijn er twee verschillende reacties op de omstandigheden waar te nemen. Misschien kunnen we wel zeggen, twee verschillende levenshoudingen. Kijk maar eens om u heen in een maatschappij waar het coronavirus zich verspreidt.
De ene persoon vindt het allemaal wat overdreven. Waarom zo druk doen over een griepje? Een beetje koorts, verkoudheid, last van de keel.. Het komt wel goed. Hij of zij reageert laconiek. Het zal zo’n vaart niet lopen. En als de ziekte er is, dan zal de ziekte wel mee vallen als je een goede weerstand hebt. Of zal de zorg zo goed zijn, dat de meeste mensen er wel bovenop worden geholpen.
De andere persoon neemt de situatie zeer serieus. Hij of zij gaat naar de supermarkt om te hamsteren. Voorraden in slaan voor tijden dat het aan voedsel in huis ontbreekt. De angst dat vele mensen in Nederland zullen gaan sterven houdt die persoon thuis, aan de tv gekluisterd. Luisterend naar het journaal. Wat zouden de volgende maatregelen zijn? Gaat de regering nu een keer echt wat doen? Gaan ze de situatie nu eindelijk serieus nemen?
U begrijpt wel, ik generaliseer. Soms vinden wij deze twee houdingen in één persoon op één dag. ’S morgens denkt u dat het allemaal wel goed komt, en ‘s middags overvalt u de ernst en de grootsheid van de situatie. ‘’Het kan verkeren’’ schreef G.A. Bredero in de 17[sup]e[/sup] eeuw.
Dat hoeft trouwens niet alleen zo te zijn als het gaat over het coronavirus. U kunt deze houdingen ook kennen in relatie tot andere omstandigheden. Het ene moment zie je een tentamen wel zitten, het andere moment ben je zenuwachtig. Het ene moment ben je zeker over een te nemen beslissing, het andere moment raak je weer in twijfel.. Het ene moment voelt u zich rustig onder de gedachte eens te moeten sterven, het andere moment overvalt de onzekerheid je. ‘’Het kan verkeren’’. Het kan veranderen bedoelde G.A. Bredero.
Jezus heeft dat voorzien. Hij heeft voorzien dat de omstandigheden van het leven ons heen en weer kunnen slingeren. Het leven is namelijk door de zondeval sterfelijk en daarom kwetsbaar geworden. Leven na de zondeval is leven in gebrokenheid en onzekerheid. Weg van de volmaaktheid, gerustheid en heelheid. Weg van God. God die de bron is van al het goed. Het leven na de zondeval is daarom een leven in een zuchtende wereld (Rom. 8).
Jezus heeft dat voorzien. Dat zijn volgelingen het moeilijk zouden krijgen in een wereld die zucht onder gevolgen van de zondeval. Jezus rekent het probleem van zijn discipelen op ware grote: ‘’In de wereld zult u verdrukking hebben’’ zegt Hij. Hij bindt er geen doekjes om. De zondige wereld zal hen lijden brengen. Maar Jezus zegt het niet alleen tegen zijn discipelen. Hij spreekt ook vandaag op het journaal van kerk om het zo maar te zeggen. Beste gelovigen in Nederland, in de hele wereld, u zult lijden.
 
Maar Jezus is niet alleen negatief. Hij spreekt ook positief. Hoopvol zelfs. We horen in Jezus’ woorden ook de houding van de optimist. ‘’Heb goede moed!’’. Heb moed te midden van de verdrukking. Te midden van het zuchten en lijden van de wereld en haar bewoners. Heb goede moed! Waarom? Nee, niet vanwege een huis vol met spullen die gehamsterd zijn. Nee, niet vanwege een vaccin dat in de maak is. Nee, niet vanwege allerlei preventiemaatregelen - hoe goed ook. Nee, niet vanwege een verstandige en kordate overheid. Nee, Jezus zegt: ‘’Heb goede moed: Ik heb de wereld overwonnen.’’
 
Het christelijk optimisme is dus geen inhoudsloos “kop op”. Of “het loopt wel los”. Of “Je kunt het wel”. Nee, het christelijk optimisme heeft een fundament. Heeft een ondergrond. Christenen hoeven daarom niet in een gat van onzekerheid en angst te vallen. Ook niet als 60 % van de wereld besmet dreigt te raken met het coronavirus. Christenen hebben goede moed. Goede moed, omdat Christus, hun Meester, de wereld heeft overwonnen. Dat wil zeggen: die zuchtende en lijdende wereld onder de gevolgen van de zondeval. De gevolgen van de zondeval heeft Hij overwonnen aan het kruis. Door Zijn sterven voor degenen die Hem volgen hoop op een wereld zonder zonden en de gevolgen van de zonden.
 
Jezus Christus heeft getriomfeerd over de machten van de zonde en de dood. Daar denken we aan met Pasen. We denken er niet alleen aan, maar we putten er ook moed uit. Hebt u moed te midden van de omstandigheden? Wat betekent Pasen voor u te midden van de omstandigheden in deze wereld? Zie op de opgestane Jezus Christus en zing mee:
 
Daar juicht een toon, daar klinkt een stem,
die galmt door gans’ Jeruzalem;
een heerlijk morgenlicht breekt aan:
de Zoon van God is opgestaan!

 
Geen graf hield Davids Zoon omkneld,
Hij overwon, die sterke Held.
Hij steeg uit ‘t graf door Vaders kracht,
want Hij is God, bekleed met macht!

Nu jaagt de dood geen angst meer aan,
want alles, alles is voldaan;
wie in geloof op Jezus ziet,
die vreest voor dood en helle niet

Admin - 10:14 | Een opmerking toevoegen