Hervormde Gemeente Sebaldeburen
Provincialeweg 44

ANBI Kerkvoogdij

A. Algemene gegevens

Naam ANBI

www.hervormdsebaldeburen.nl

Bankrekeningnummer

NL 95 RABO 03 2370 1507

Telefoonnummer

0594- 502410 

RSIN/Fiscaal nummer

824102332   

Website adres

Nummer Kamer van Koophandel

www.hervormdsebaldeburen.nl

76355845

E-mail

jhhuizinga@ziggo.nl

Adres

Provincialeweg 44

Postcode

9862 PE

Plaats

Sebaldeburen

Postadres

Hoge Voetpad 4

Postcode

9822 BD 

Plaats

Niekerk

De Hervormde gemeente te Sebaldeburen is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde. De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerkhttps://www.protestantsekerk.nl/thema/kerkorde


B. Samenstelling bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraden en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 1 predikant, 1 ouderling, 2 ouderlingen kerkrentmeester en 2 diaken, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden.

De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste 3 leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 3).


C. Doelstelling/visie

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

1. De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.

2. Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.

3.Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

Zie verder: artikelen I t/m IV van de kerkorde van de Protestantse Kerk "roeping van de kerk en gemeente"


D. Beleidsplan

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link:

https://www.protestantsekerk.nl/download214/Beleidsplan%20Dienstenorganisatie%202017-2020.pdf

Via de onderstaande link vindt u het beleidsplan van onze gemeente in pdf formaat:
E. Beloningsbeleid.

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’.

De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link:

https://www.protestantsekerk.nl/thema/arbeidsvoorwaarden-kerkelijk-medewerkers

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.


F. Verslag Activiteiten.

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

Voor de activiteiten verwijzen wij naar de website van de gemeente:  Activiteiten


G. Voorgenomen bestedingen.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.


H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen..Begroting 2022

Rekening 2021

Rekening 2020

Baten
Opbrengsten onroerende zaken

8.300

9.031

9.856

Bijdragen gemeenteleden

24.900

38.241

34.326

Opbrengsten uit subsidies en   bijdragen

52.250

48.263

53.261

Opbrengsten uit rente en anderen


18


Totaal baten A

85.450

95.553

97.443

Uitgaven en Kosten
Kosten kerkelijke gebouwen exc. afschrijvingen

23.750

21.638

20.336

Pastoraat resp. diaconaal pastoraat

59.150

60.695

55.572

Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten

2.050

2.669

1.864

Verplichtingen aan andere organen

975

1.545

836

Salarissen en vergoedingen

400

60

400

Lasten beheer, administratie en archief

2.925

2.255

2.740

Rentelasten / bankkosten

175

205

148

Totaal lasten A

89.425

89.067

81.896

Operationeel resultaat (A)

-3.975 

6.486

15.547

Incidentele baten en lasten

Incidentele baten                                 -                                                        -1.901                                                494.419

Incidentele lasten                              -250                                                     -636                                                  -354 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Incidentele baten en lasten(B)      -250                                                      -2.537                                              494.074


Resultaat verslagjaar ( A+B)       -4.225                                                     3.949                                               509.621    

Mutaties bestemmingsreserves/ -fondsen   

Onttrekkingen bestemmingsreserves    -                                                           -                                                     -

Onttrekkingen bestemmingsfondsen       -                                                       -                                                       -   

Toevoegingen bestemmingsreserves  - 2.500                                              -2.433                                                -12.893  

Toevoegingen bestemmingsfondsen         -                                                     -                                                          -

                                                              ----------------------------------------------------------------------------------------------

Totaal mutaties bestemmings-             -2.500                                              -2.433                                                -12.893

reserves/-fondsen (C)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Resultaat naar Algemene reserve (D)   -6.725                                               1.516                                               496.728           

           

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.