Hervormde Gemeente Sebaldeburen
Provincialeweg 44

Het Kerkgebouw

Wanneer u op een zondagochtend naar de kerk gaat en u de moeite neemt om voor u naar binnen gaat bij de ingang naar boven te kijken dan ziet u daar pal boven de deur een ingemetselde gevelsteen. En daarop leest u: “GODE en der MENSCHLIEVENDHEID toegewijd in 1807".

Dit stempel drukte Ds. Nicolaus Westendorp op de hervormde gemeente bij de ingebruikneming van de nieuwe kerk in 1807. Want het was deze Ds. Westendorp die, toen hij in 1797 predikant van Sebaldeburen werd, zich danig ergerde aan de vervallen kerk die hij daar aantrof. Hij zegt het zo: "Ik had bij mijne komst in de Gemeente (in 1797) den deerniswaardigen toestand der Kerk met de treurigste aandoeningen beschouwd. Dit gevoel werd pijnigend, zoo dikwerf ik mij het naderend ogenblik voorstelde, waarin de zorg voor ons leven ons noodzaken zoude, dezelve te moeten mijden. Er was geen herstellen aan: een nieuwe te zetten uit de kerkelijke goederen en inkomsten was niet mogelijk, dewijl dezelve niet eens toereikend waren tot onderhoud van Pastorij en Kosterij. Ook van de Gemeente was er geene verwachting; want dezelve was klein, door andere inrigtingen bezwaard en bestond meestendeel uit veen- en arbeidslieden".

Een vervallen kerk, een gemeente die zelf niet over de financiën beschikte en een dominee die er toch wat in ziet. Zo is de situatie aan het eind van de 18e eeuw. En het is gelukt om de gelden bijeen te brengen voor een nieuwe kerk. Uit het hele land worden bijdragen ontvangen, terwijl ook de omliggende gemeenten zich niet onbetuigd laten. De oude kerk wordt gesloopt en gedeeltelijk met de materialen van die oude kerk komt het kerkje tot stand waarin wij nu nog bijeenkomen.

Zoals uit het bovenstaande blijkt, is de huidige kerk van Sebaldeburen niet de allereerste kerk die hier gebouwd werd. Al in de 14e eeuw werd hier gepreekt. Wanneer echter in ons dorp de eerste kerk gebouwd werd, is niet bekend. Wel staat het volgens zeer oude stukken vast dat de kerk en het kerkhof van Sebaldeburen al vroeg bekend zijn. De eerste kerk - schrijft Ds. Westendorp - welke in Sebaldeburen stond en die waarschijnlijk een heidense tempel verving, was rond van gedaante. Volgens hem staat deze oude ronde kerk afgebeeld op het zegel van Langewold. Ook in het zegel dat gebruikt werd door de bisschoppen zou de kerk van Sebaldeburen zijn afgebeeld. Deze ronde kerk werd gesloopt en vervangen door een "langwerpige vierkantige". De forse toren die daarbij hoorde is in de 17e eeuw afgesleten.

De huidige kerk is in 2009/2010 van binnen en van buiten gedeeltelijk gerestaureerd. Er werd o.a. vloerverwarming aangebracht en de radiatoren kregen een nieuwe opstelling. Tevens werd de consistorie vergroot. En het geheel werd opnieuw in de verf gezet. Ook het torentje werd opgeknapt. De heringebruikname vond plaats op 5 juni 2010. Het orgel is in 1978, en recentelijk in 2019, gerestaureerd.